Volksuniversiteit Nunspeet

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

1. Betaling

U machtigt ons tot het incasseren van het cursusgeld door zich in te schrijven via deze website (‘Inschrijving geopend’) óf door uw fysieke handtekening te plaatsen op een inschrijfformulier. Deze inschrijfformulieren vindt u in de folder.

Bij voldoende belangstelling gaat uw cursus door. Het cursusgeld wordt dan automatisch geïncasseerd op de 25e van de maand waarin de cursus start, of op de 25e van de maand daarna. De Incassant ID van de (VU) Volksuniversiteit Nunspeet is NL94ZZZ400940300000.


2. Lesmateriaal / Excursies

  • De cursusprijzen zijn exclusief materialen en eventuele excursiekosten, tenzij anders vermeld.
  • Door de docent ingekochte materialen dienen aan de docent te worden vergoed, ook in geval de desbetreffende les wordt verzuimd, tenzij anders met de docent is overeengekomen.
  • Het verdient aanbeveling boeken pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat.


3. Pauze bij de cursussen
Bij een cursus van meerdere uren wordt aan de docent (vaak in samenspraak met de cursisten) overgelaten of en wanneer er wordt gepauzeerd.

4. Wachtlijst en parallelcursussen
Indien er voor een cursus meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kunt u op een wachtlijst worden gezet. Indien bij aanvang blijkt dat er een plaats is vrijgekomen, dan krijgt u alsnog bericht dat u kunt deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert de VU extra cursussen of workshops te organiseren.

5. Huisdieren
Huisdieren zijn in de cursussen niet toegestaan.

6. Annuleren van een cursus
Wanneer de VU genoodzaakt is een cursus te annuleren wegens onvoldoende belangstelling, ontvangen degenen die zich voor de desbetreffende cursus hebben aangemeld, ongeveer één week voor de aanvangsdatum hiervan bericht.
Bij annulering door de VU wordt het gehele cursusgeld terugbetaald.

7. Niet gegeven lessen
Als een les niet kan doorgaan door verhindering van een docent ontvangt u zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van een of meerdere lessen zal in overleg met de cursisten en de VU een inhaalles worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet lukt, zullen de niet gegeven lessen worden terugbetaald.

8. Afzegging door cursist
Als u zich twee weken of korter voor de aanvangsdatum van een cursus terugtrekt, bent u 75% van de cursuskosten verschuldigd. Als u zich tijdens de cursus terugtrekt (ook bij verzuim of ziekte) heeft u geen recht op restitutie.

9. Aansprakelijkheid

Cursisten nemen geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid deel aan cursussen van de Volksuniversiteit Nunspeet (VU).
Het bestuur van de VU, de vrijwilligers van de VU en de docenten/cursusgevers van de VU zijn niet aansprakelijk voor schade (lichamelijk en overig) aan personen (cursisten) en/of eigendommen van cursisten, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen van cursisten.

10. PRIVACY
Bij inschrijving worden de daarbij aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens zorgvuldig opgeslagen en gebruikt volgens het vastgestelde en  Privacyreglement. Deze maken deel uit van de algemene voorwaarden.

Wij gaan er van uit dat wanneer er wijzigingen zijn zoals adres of telefoon gegevens, dat u ons hierover informeert zodat wij uw gegevens actueel kunnen houden.